De maatschappelijke zorg dichterbij Lees online  |  Afmelden
Leiden
Foto's: Studio Moio
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg - maart 2020
 
Waarom deze nieuwsbrief?
Gemeenten staan de komende paar jaar voor een nieuwe grote veranderopgave in het sociaal domein. Het gaat dan om veranderingen in de maatschappelijke zorg; de zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners. Taken zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang die nu via de centrumgemeente Leiden worden uitgevoerd, worden straks door de verantwoordelijke gemeenten zelf opgepakt. Zorg die nu intramuraal wordt geboden, moet waar mogelijk dichter bij huis, in de wijk, geleverd gaan worden. Deze veranderingen raken vele beleidsterreinen: wonen, financiën, dagbesteding en werk, zorg en ondersteuning.

Deze nieuwsbrief is bedoeld om betrokken partijen over deze veranderopgave te informeren en kennis en ervaringen met elkaar te delen.

De veranderopgaven worden nader beschreven in het beleidskader Maatschappelijke zorg  Holland Rijnland 2017-2025 en het regionale Uitvoeringsprogramma De maatschappelijke zorg dichterbij .

Heb je een onderwerp voor de nieuwsbrief? Neem contact op met m.hogervorst@leiden.nl.

In deze nieuwsbrief…
aandacht voor:
  • Stand van zaken doordecentralisatie maatschappelijke zorg Holland Rijnland
  • Wet Verplichte GGz 1 januari van start
  • Plannen voor een nieuwe centrale 24/7-opvanglocatie in Leiden
  • Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis
Themacafé maatschappelijke zorg Holland Rijnland
Maatschappelijke zorg kent vele vormen van ondersteuning in wonen en zorg. De voorbeelden die aan de orde kwamen tijdens het door Holland Rijnland georganiseerde Themacafé van 22 januari, maken dit heel duidelijk. Gemeenten in Holland Rijnland bereiden zich voor op nieuwe taken die de komende jaren vanuit de huidige centrumgemeente op hen af komen. Op 22 januari werden in wooncomplex De Jozef in Alphen aan den Rijn de laatste ontwikkelingen op dit vlak besproken. Ook werden er initiatieven gepresenteerd die  lokaal al in gang zijn gezet.
De locatie De Jozef sloot nauw aan bij het thema van de avond. Het voormalig wooncentrum voor senioren herbergt tegenwoordig naast woningen voor spoedzoekers ook woonplekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het Themacafé vond plaats in de centrale ontmoetingsruimte van het complex.
Lees meer
 
‘Gewoon Thuis’ maakt zelfstandig wonen mogelijk
In 2018 en 2019 is in de Rijnstreekgemeenten met de aanpak ‘Gewoon Thuis’ geëxperimenteerd. Gewoon Thuis biedt een alternatief voor Beschermd wonen door ongeplande hulp, ondersteuning en behandeling aan te bieden in de vertrouwde thuissituatie. De ondersteuning vindt ook ‘s avonds en in de weekenden plaats door medewerkers van Kwintes, De Binnenvest en GGZ Rivierduinen. Het initiatief Gewoon Thuis voorkomt dat mensen moeten verhuizen naar een beschermde woonvorm of maatschappelijke opvang en maakt versnelde uitstroom mogelijk. Op deze manier kunnen ook mensen met psychiatrische problematiek zo gewoon mogelijk wonen, net als ieder ander!
Lees meer
 
Gemeenten en Zorg en Zekerheid werken samen aan goede zorg voor kwetsbare inwoners
Eind 2018 hebben de gemeenten in Holland Rijnland en Zorg en Zekerheid een ontwikkel- en samenwerkingsagenda ‘Versterking de GGZ-infrastructuur in Holland Rijnland 2018-2022’ vastgesteld. Inmiddels ligt er een gezamenlijk beeld van wat er op regionaal en subregionaal niveau nodig is aan voorzieningen op het gebied van Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Daarbij wordt ook aangegeven welke voorzieningen deze kwetsbare inwoners in de regio nodig hebben vanuit de  zorg die door zorgverzekeraar(s) en Zorgkantoor wordt gefinancierd.
Dit is beschreven in de notitie “Naar een evenwichtig aanbod van regionale en subregionale voorzieningen voor kwetsbare inwoners in Holland Rijnland”.
Lees meer
 
Kwartiermaker Zorg- en Veiligheidshuis van start
Eind 2019 hebben de portefeuillehouders in Hollands Midden ingestemd met de vorming van het Zorg- en Veiligheidshuis. In dit nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis worden straks het huidige Veiligheidshuis en organisatieonderdelen van de sector Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis van de RDOG samengebracht. Dit maakt het mogelijk om in complexe situaties beter en eenduidig te komen tot een effectieve, integrale aanpak met zowel zorg- als veiligheidspartners op lokaal en regionaal niveau.
Inmiddels is bekend dat Janneke van der Zalm, de huidige manager van het Veiligheidshuis, na een sollicitatieprocedure is benoemd tot kwartiermaker voor de inrichting van de nieuwe organisatie. Het streven is dat het zorg- en veiligheidshuis op 1 januari 2021 operationeel is, als onderdeel van een slimme sluitende keten.
 
Eerder verschenen nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg januari 2020
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg juli 2019
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg april 2019
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg februari 2019
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg december 2018
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg oktober 2018
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg juli 2018
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg mei 2018
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg maart 2018
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg februari 2018
Nieuwsbrief Maatschappelijke Zorg december 2017
Volg ons:
Twitter   Facebook   Instagram

 
...